Placeholder

Sponsor Education

The minimum donation amount is $30. Larger donations will be accepted and additional funds above $30 will go into our general fund. As always, no portion of your donation will be used for marketing, travel, or other administrative expenses other than bank transfer fees.

Số tiền bảo trợ tối thiểu là 30 đồng.  Nếu bạn muốn bảo trợ nhiều hơn vẫn có thể được nhưng số tiền dư ra sẽ đươc đưa vào quỹ chung.  Và như quy định, tất cả số tiền bảo trợ sẽ không được dùng vào mục đích như tiếp thị, du lịch hay các chi phí khác, trừ phí chuyển khoảng từ nhà băng.

$
Monthly
 
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Terms

Donation Total: $30.00 Monthly