Chúng tôi cần các bạn hỗ trợ về nân lực. Nếu cảm thấy mình có thể, email cho chúng tôi” [email protected]. Chúng tôi hiện đang cần những vị trí sau: